شجره نامه هخامنشیان

شجره نامه هخامنشیان

آرشامه

وی در نزدیکی ۶۰۰ یا اندکی دیرتر به پادشاهی رسید…

بیشتر بخوانید »
شجره نامه هخامنشیان

کمبوجیه اول

کمبوجیه پادشاه انشان را باید از نامبرداران تاریخ ایران بشمار…

بیشتر بخوانید »
شجره نامه هخامنشیان

آریارَمَنَه

آریارَمَنَه که تا پیرامون ۶۰۰ پادشاه پارس بود چندان نام…

بیشتر بخوانید »
شجره نامه هخامنشیان

کورش یکم

کورش پسر چی شپش که پادشاه انشان گشته بود .…

بیشتر بخوانید »
شجره نامه هخامنشیان

چیش پش

در پیرامون ۶۷۵ چیش پش پسر هخامنش به جانشینی پدر…

بیشتر بخوانید »
شجره نامه هخامنشیان

هخامنش

کورش بزرگ از میان مردم پارس برخاست و از سوی…

بیشتر بخوانید »