بوستان سعدی

باب نهم در توبه و راه صواب

ز عهد پدر یادم آید همی

ز عهد پدر یادم آید همی که باران رحمت بر…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

خرابت کند شاهد خانه کن

خرابت کند شاهد خانه کن برو خانه آباد گردان به…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

طریقت شناسان ثابت قدم

طریقت شناسان ثابت قدم به خلوت نشستند جمعی به هم…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

شب از بهر آسایش تست و روز

شب از بهر آسایش تست و روز مه روشن و…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

یکی برد بر پادشاهی ستیز

یکی برد بر پادشاهی ستیز به دشمن سپردش که خونش…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

در این شهرباری به سمعم رسید

در این شهرباری به سمعم رسید که بازارگانی غلامی خرید…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

چه خوش گفت دیوانه ی مرغزی

چه خوش گفت دیوانه ی مرغزی حدیثی کز او لب…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

نداند کسی قدر روز خوشی

نداند کسی قدر روز خوشی مگر روزی افتد به سختی…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

یکی مال مردم به تلبیس خورد

یکی مال مردم به تلبیس خورد چو برخاست لعنت بر…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

یکی ناسزا گفت در وقت جنگ

یکی ناسزا گفت در وقت جنگ گریبان دریدند وی را…

بیشتر بخوانید »