بوستان سعدی

باب نهم در توبه و راه صواب

یکی برد بر پادشاهی ستیز

یکی برد بر پادشاهی ستیز به دشمن سپردش که خونش…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

در این شهرباری به سمعم رسید

در این شهرباری به سمعم رسید که بازارگانی غلامی خرید…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

چه خوش گفت دیوانه ی مرغزی

چه خوش گفت دیوانه ی مرغزی حدیثی کز او لب…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

نداند کسی قدر روز خوشی

نداند کسی قدر روز خوشی مگر روزی افتد به سختی…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

یکی مال مردم به تلبیس خورد

یکی مال مردم به تلبیس خورد چو برخاست لعنت بر…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

یکی ناسزا گفت در وقت جنگ

یکی ناسزا گفت در وقت جنگ گریبان دریدند وی را…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

سه کس را شنیدم که غیبت رواست

سه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

شنیدم که طغرل شبی در خزان

شنیدم که طغرل شبی در خزان گذر کرد بر هندوئی…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

همی یادم آید ز عهد صغر

همی یادم آید ز عهد صغر که عیدی برون آمدم…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

یکی صورتی دید صاحب جمال

یکی صورتی دید صاحب جمال بگردیدش از شورش عشق حال…

بیشتر بخوانید »