بوستان سعدی

باب نهم در توبه و راه صواب

فرو رفت جم را یکی نازنین

فرو رفت جم را یکی نازنین کفن کرد چون کرمش…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

پسر چون زده بر گذشتش سنین

پسر چون زده بر گذشتش سنین ز نا محرمان گو…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

مرا در نظامیه ادرار بود

مرا در نظامیه ادرار بود شب و روز تلقین و…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

نفس می نیارم زد از شکر دوست

نفس می نیارم زد از شکر دوست که شکری ندانم…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

یکی پارسا سیرت حق پرست

یکی پارسا سیرت حق پرست فتادش یکی خشت زرین به…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

اگر پای در دامن آری چو کوه

اگر پای در دامن آری چو کوه سرت ز آسمان…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

کسی گفت حجّاج خون خواره ای است

کسی گفت حجّاج خون خواره ای است دلش همچو سنگ…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

جوانی سر از رأی مادر بتافت

جوانی سر از رأی مادر بتافت دل دردمندش به آذر…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

میان دو تن دشمنی بود و جنگ

میان دو تن دشمنی بود و جنگ سر از کبر…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

شبی دعوتی بود در کوی من

شبی دعوتی بود در کوی من ز هر جنس مردم…

بیشتر بخوانید »