باب پنجم در باب تسلیم و رضا

باب پنجم در باب تسلیم و رضا

فرو کوفت پیری پسر را به چوب

فرو کوفت پیری پسر را به چوب بگفت ای پدر…

بیشتر بخوانید »
باب پنجم در باب تسلیم و رضا

بلند اختری نام او بختیار

بلند اختری نام او بختیار قوی دستگه بود و سرمایه…

بیشتر بخوانید »
باب پنجم در باب تسلیم و رضا

یکی مرد درویش در خاک کیش

یکی مرد درویش در خاک کیش نکو گفت با همسر…

بیشتر بخوانید »
باب پنجم در باب تسلیم و رضا

چنین گفت پیش زغن کرکسی

چنین گفت پیش زغن کرکسی که نبود ز من دوربین…

بیشتر بخوانید »
باب پنجم در باب تسلیم و رضا

چه خوش گفت شاگرد منسوج باف

چه خوش گفت شاگرد منسوج باف چو عنقا برآورد و…

بیشتر بخوانید »
باب پنجم در باب تسلیم و رضا

شتر بچه با مادر خویش گفت

شتر بچه با مادر خویش گفت: بس از رفتن، آخر…

بیشتر بخوانید »
باب پنجم در باب تسلیم و رضا

عبادت به اخلاص نیت نکوست

عبادت به اخلاص نیت نکوست وگرنه چه آید ز بی…

بیشتر بخوانید »
باب پنجم در باب تسلیم و رضا

ندانی که بابای کوهی چه گفت

ندانی که بابای کوهی چه گفت به مردی که ناموس…

بیشتر بخوانید »
باب پنجم در باب تسلیم و رضا

شنیدم که نا بالغی روزه داشت

شنیدم که نا بالغی روزه داشت به صد محنت آورد…

بیشتر بخوانید »
باب پنجم در باب تسلیم و رضا

ریا کاری از نردبانی فتاد

ریا کاری از نردبانی فتاد شنیدم که هم در نفس…

بیشتر بخوانید »