قرن دوازده هجری – 1067 الی 1164 شمسی

شعرا

زندگی نامه دانش مشهدی

میرزا رضی ، پسر میزا ابوتراب از شاعران نازک خیال…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه زرگر اصفهانی

رضا ملقب به نجیب الدین از مشاهیر سلسله ذهبیه بوده…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سلیم تهرانی

محمد قلی بیگ از شاعران نازک خیال تهران بود .…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شوکت بخارائی

محمد فرزند اسحاق از شاعارن وارسته دوره صفویه است پدرش…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حاجت شیرازی

یادگار معروف به آقا یادگار از سرایندگان سده دوازدهم هجریست…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه خواجه عتیق منشی

خواجه عتیق از خطه طیبه اردوباد است بسیار پخته و…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه میرزا رحیم متخلص به یغما

میرزا رحیم مشهور به الوالحسن متخلص به یغما در سال …

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه میرزا عبد القادر عظیم آبادی هندوستانی متخلص به بیدل

میرزا عبد القادر عظیم آبادی هندوستانی متخلص به بیدل از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سید احمد اصفهانی متخلص به هاتف

سید احمد اصفهانی متخلص به هاتف از سادات حسینی است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حزین لاهیجی

محمدعلی  بن ابوطالب متخلص به حَزین و معروف به شیخ…

بیشتر بخوانید »