کی کاووس

کی کاووس

رفتن توس و فریبرز به دژ بهمن و باز آمدن کام نایافته

چو خورشید بر زد سر از برج شیر سپهر اندر…

بیشتر بخوانید »
کی کاووس

رفتن گودرز و توس پیش کاوس از بهر پادشاهى

چو بشنید زین گونه گفتار شاه بفرمود تا باز گردد…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

رفتن زنگه پیش افراسیاب‏

بشد زنگه با نامور صد سوار گروگان ببرد از در…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

سگالش سیاوش با بهرام و زنگه‏

دو تن را ز لشکر ز کندآوران چو بهرام و…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

پاسخ نامه سیاوش از کاوس‏

هیونى بیاراست کاوس شاه بفرمود تا باز گردد براه‏ نویسنده…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

فرستادن کاوس رستم را به سیستان‏

چو کاوس بشنید شد پر ز خشم بر آشفت زان…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

پیغام دادن رستم کاوس را

و زان روى چون رستم شیر مرد بیامد بر شاه…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

فرستادن سیاوش رستم را به نزد کاوس‏

سیاوش نشست از بر تخت عاج بیاویخته بر سر عاج…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

پیمان کردن سیاوش به افراسیاب‏

بشبگیر گرسیوز آمد بدر چنانچون بود با کلاه و کمر…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

آمدن گرسیوز نزد سیاوش‏

بیاورد گرسیوز آن خواسته که روى زمین زو شد آراسته‏…

بیشتر بخوانید »