جنگ يازده رخ

جنگ يازده رخ

رزم گودرز با پیران

چو از روز نه ساعت اندر گذشت ز ترکان نبد…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

پیمان کردن گودرز و پیران به جنگ یازده رخ

چو روى زمین شد برنگ آبنوس برآمد ز هر دو…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

سخن کردن پیران با نامداران خویش

پس از جنگ پیشین که آمد شکست که توران بران…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

نامزد کردن گودرز و پیران پهلوانان را براى جنگ

چو گودرز کشوادگان را بدید سخن گفت بسیار و پاسخ…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم فریبرز با کلباد

نخستین فریبرز نیو دلیر ز لشکر برون تاخت برسان شیر…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم گیو با گروى‏زره

و دیگر گروى زره دیو نیو برون رفت با پور…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم گرازه با سیامک

سه دیگر سیامک ز توران سپاه بشد با گرازه بآوردگاه‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم فروهل با زنگله

چهارم فروهل بد و زنگله دو جنگى بکردار شیر یله‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم رهام با بارمان

به پنجم چو رهّام گودرز بود که با بارمان او…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم بیژن با رویین

ششم بیژن گیو و رویین دمان بزه بر نهادند هر…

بیشتر بخوانید »