جنگ دوازده رخ

جنگ دوازده رخ

پیام بردن گیو از گودرز نزد پیران

بى‏آزار لشکر بفرمان شاه همى رفت منزل بمنزل سپاه‏ چو…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

فرستادن کى‏خسرو گودرز را به جنگ تورانیان

پس آگاهى آمد آمد بپیروز شاه که آمد ز توران…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

در خواندن افراسیاب سپاه را

دل شاه ترکان چنان کم شنود همیشه برنج از پى…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

داستان دوازده رخ‏

جهان چون بزارى برآید همى بد و نیک روزى سرآید…

بیشتر بخوانید »