جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

بازگشتن کى‏خسرو از توران به ایران زمین

چو بودن بگنگ اندرون شد دراز

بدیدار کاوسش آمد نیاز

بگستهم نوذر سپرد آن زمین

ز قچغار تا پیش دریاى چین‏

بى‏اندازه لشکر بگستهم داد

بدو گفت بیدار دل باش و شاد

بچین و بمکران زمین دست یاز

بهر سو فرستاده و نامه ساز

همى جوى ز افراسیاب آگهى

مگر زو شود روى گیتى تهى‏

و زان جایگه خواسته هرچ بود

ز دینار و ز گوهر نابسود

ز مشک و پرستار و زرین ستام

همان جامه و اسب و تخت و غلام‏

چو بودن بگنگ اندرون شد دراز

بدیدار کاوسش آمد نیاز

بگستهم نوذر سپرد آن زمین

ز قچغار تا پیش دریاى چین‏

بى‏اندازه لشکر بگستهم داد

بدو گفت بیدار دل باش و شاد

بچین و بمکران زمین دست یاز

بهر سو فرستاده و نامه ساز

همى جوى ز افراسیاب آگهى

مگر زو شود روى گیتى تهى‏

و زان جایگه خواسته هرچ بود

ز دینار و ز گوهر نابسود

ز مشک و پرستار و زرین ستام

همان جامه و اسب و تخت و غلام‏

ز گستردنیها و آلات چین

ز چیزى که خیزد ز مکران زمین‏

ز گاوان گردونکشان چل هزار

همى راند پیش اندرون شهریار

همى گفت هرگز کسى پیش ازین

ندید و نبد خواسته بیش ازین‏

سپه بود چندانک بر کوه و دشت

همى ده شب و روز لشکر گذشت‏

چو دمدار بر داشتى پیش رو

بمنزل رسیدى همى نو بنو

بیامد بران هم نشان تا بچاج

بیاویخت تاج از بر تخت عاج‏

بسغد اندرون بود یک هفته شاه

همه سغد شد شاه را نیک خواه‏

و ز آنجا بشهر بخارا رسید

ز لشکر هوا را همى کس ندید

بخورد و بیاسود و یک هفته بود

دوم هفته با جامه نابسود

بیامد خروشان بآتشکده

غمى بود زان اژدهاى شده‏

که تور فریدون بر آورده بود

بدو اندرون کاخها کرده بود

بگسترد بر موبدان سیم و زر

بر آتش پراگند چندى گهر

و ز آن جایگه سر برفتن نهاد

همى رفت با کام دل شاه شاد

بجیحون گذر کرد بر سوى بلخ

چشیده ز گیتى بسى شور و تلخ‏

ببلخ اندرون بود یک ماه شاه

سر ماه بر بلخ بگزید راه‏

بهر شهر در نامور مهترى

بماندى سر افراز با لشکرى‏

ببستند آذین ببى راه و راه

بجایى که بگذشت شاه و سپاه‏

همه بوم کشور بیاراستند

مى و رود و رامشگران خواستند

درم ریختند از بر و زعفران

چه دینار و مشک از کران تا کران‏

بشهر اندرون هرک درویش بود

و گر سازش از کوشش خویش بود

درم داد مر هر یکى را ز گنج

پراگنده شد بدره پنجاه و پنج‏

سر هفته را کرد آهنگ رى

سوى پارس نزدیک کاوس کى‏

دو هفته برى نیز بخشید و خورد

سیم هفته آهنگ بغداد کرد

هیونان فرستاد چندى زرى

بنزدیک کاوس فرخنده پى‏

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن