نوذر

نوذر

کشته شدن نوذر به دست افراسیاب‏

سوى شاه ترکان رسید آگهى کزان نامداران جهان شد تهى‏…

بیشتر بخوانید »
نوذر

تاخته کردن شماساس و خزروان به زابلستان‏

و دیگر که از شهر ارمان شدند بکینه سوى زابلستان…

بیشتر بخوانید »
نوذر

گرفتار شدن نوذر به دست افراسیاب‏

چو بشنید نوذر که قارن برفت دمان از پسش روى…

بیشتر بخوانید »
نوذر

جنگ نوذر با افراسیاب سه دیگر بار

ازان پس بیاسود لشکر دو روز سه دیگر چو بفروخت…

بیشتر بخوانید »
نوذر

رزم افراسیاب با نوذر دیگر بار

بر آسود پس لشکر از هر دو روى برفتند روز…

بیشتر بخوانید »
نوذر

رزم بارمان و قباد و کشته شدن قباد

سپیده چو از کوه سر بر کشید طلایه بپیش دهستان…

بیشتر بخوانید »
نوذر

آمدن افراسیاب به ایران زمین‏

چو دشت از گیا گشت چون پرنیان ببستند گردان توران…

بیشتر بخوانید »
نوذر

آگاه شدن پشنگ از مرگ منوچهر

پس آنگه ز مرگ منوچهر شاه بشد آگهى تا بتوران…

بیشتر بخوانید »
نوذر

پادشاهى نوذر

چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت ز کیوان کلاه کیى…

بیشتر بخوانید »