هفت خوان رستم‏

هفت خوان رستم‏

خوان هفتم کشتن رستم دیو سپید را

و زان جایگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان رستم‏

خوان ششم جنگ رستم و ارژنگ دیو

بخفت آن زمان رستم جنگجوى چو خورشید تابنده بنمود روى‏…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان رستم‏

خوان پنجم گرفتار شدن اولاد به دست رستم‏

و زان جا سوى راه بنهاد روى چنانچون بود مردم…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان رستم‏

خوان چهارم کشتن زنى جادو را

چو از آفرین گشت پرداخته بیاورد گلرنگ را ساخته‏ نشست…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان رستم‏

خوان سوم جنگ رستم با اژدها

ز دشت اندر آمد یکى اژدها کزو پیل گفتى نیابد…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان رستم‏

خوان دوم یافتن رستم چشمه آب‏

یکى راه پیش آمدش ناگزیر همى رفت بایست بر خیره…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان رستم‏

خوان نخست جنگ رخش با شیرى‏

برون رفت پس پهلو نیمروز ز پیش پدر گرد گیتى…

بیشتر بخوانید »