ساسانیان

اردشیر بابکان

تاراج دادن مهرک نوشزاد خانه اردشیر را

بجهرم یکى مرد بد بدنژاد کجا نام او مهرک نوش…

بیشتر بخوانید »
شاپور

به زنى گرفتن شاپور، دختر مهرک را

کنون بشنو از دخت مهرک سخن ابا گرد شاپور شمشیر…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

بر دست شاپور دادن مالکه، دژ طایر و کشته شدن طایر

ز خاور چو خورشید بنمود تاج گل زرد شد بر…

بیشتر بخوانید »
يزدگرد

بر تخت نشستن یزدگرد

چو شد پادشا بر جهان یزدگرد سپه را ز دشت…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

جنگ بهرام و خسرو با شیران

چو بهرام و خسرو بهامون شدند بر شیر با دل…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

رفتن بهرام گور به نخجیرگاه و کشتن شیران

بفرمود تا تخت شاهنشهى بباغ بهار اندر آرد رهى‏ بفرمان…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

کشتى گرفتن بهرام گور در بارگاه شنگل و هنر نمودن

چو بشنید شنگل ببهرام گفت که راى تو با مردمى…

بیشتر بخوانید »
پیروز

بر تخت نشستن پیروز و خشکى هفت سال افتادن بر زمین ایران

بیامد بتخت کیى بر نشست چنانچون بود شاه یزدان پرست‏…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

آغاز داستان‏ اندرز کردن نوشین‏روان، سرداران ایران را

چو کسرى نشست از بر تخت عاج بسر بر نهاد…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

جنگ ساختن رام برزین با نوشزاد و پند دادن پیروز نوشزاد را

نهادند برنامه بر مهر شاه فرستاده برگشت پویان براه‏ چو…

بیشتر بخوانید »