ساسانیان

اردشیر بابکان

دانستن اردشیر راز کرم و به کار بردن شیوه‏ها براى رسیدن به آن

پر اندیشه بود آن شب از کرم شاه چو بنشست…

بیشتر بخوانید »
شاپور

بر تخت نشستن شاپور

چو شاپور بنشست بر تخت داد کلاه دلافروز بر سر…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

رفتن شاپور به روم و با پوست خر دوختن قیصر روم او را

چنان بد که یک روز با تاج و گنج همى…

بیشتر بخوانید »
يزدگرد

آمدن یزدگرد به توس و کشتن اسب آبى او را

و زان پس غم و شادى یزدگرد چنان گشت بر…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

پادشاهى بهرام گور

چو بر تخت بنشست بهرام گور برو آفرین کرد بهرام…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

هنر نمودن بهرام به نخجیر گوران

دگر روز چون تاج بفروخت هور جهاندار شد سوى نخچیر…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

گمان بردن شنگل بر بهرام و باز داشتن او را از ایران

ز بهرام شنگل شد اندر گمان که این فرّ و…

بیشتر بخوانید »
پیروز

جنگ پیروز با تورانیان

چو پیروز ازان روز تنگى برست بر آرام بر تخت…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

بخشیدن کسرى، پادشاهى را به چهار بهر و چاره کردن خراج را

شهنشاه دانندگان را بخواند سخنهاى گیتى سراسر براند جهان را…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

رزم رام برزین با نوشزاد و کشته شدن نوشزاد

بگفت این سخن پیش پیروز پیر بپوشید روى هوا را…

بیشتر بخوانید »