ساسانیان

اردشیر بابکان

رزم اردشیر با هفتواد و شکست یافتن اردشیر

چو آگه شد از هفتواد اردشیر نبود آن سخنها و…

بیشتر بخوانید »
شاپور

زادن شاپور اردشیر

بدل گفت موبد که بد روزگار که فرمان چنین آمد…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

دلباخته شدن مالکه – دختر طایر- بر شاپور

بشبگیر شاپور یل بر نشست همى رفت جوشان کمانى بدست‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام شاپور

پادشاهى بهرام شاپور

خردمند و شایسته بهرامشاه همى داشت سوک پدر چند گاه‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

تاج برداشتن بهرام‏گور از میان شیران

گذشت آن شب و بامداد پگاه بیامد نشست از بر…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با فرشیدورد کدیور و مرد خارکن

بخفت آن شب و بامداد پگاه بیامد سوى دشت نخچیر…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

پاسخ دادن شنگل به نامه بهرام

چو بشنید شد نامه را خواستار شگفتى بماند اندران نامدار…

بیشتر بخوانید »
پیروز

بر تخت نشستن هرمز و ستدن تاج او را برادرش- پیروز

چو هرمز بر آمد بتخت پدر بسر بر نهاد آن…

بیشتر بخوانید »
قباد

جانشین کردن قباد کسرى را و بزرگان، نام نوشین‏روان دادن او را

ز شاهیش چون سال شد بر چهل غم روز مرگ…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

بیمار شدن نوشین روان و آشوب بر پا زدن نوشزاد

چنین گفت گوینده پارسى که بگذشت سال از برش چار…

بیشتر بخوانید »