ساسانیان

اردشیر بابکان

شبیخون زدن اردشیر به کردان و پیروزى اردشیر

چو خورشید شد زرد لشکر براند کسى را که نابردنى…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

ستودن خراد اردشیر را

چو بر تخت بنشست شاه اردشیر بشد پیش‏گاهش یکى مرد…

بیشتر بخوانید »
اورمزد نرسى‏

پادشاهى اورمزد نرسى‏

چو برگاه رفت اورمزد بزرگ ز نخچیر کوتاه شد چنگ…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

جانشین کردن شاپور، اردشیر برادر خود را

ز شاپور زان گونه شد روزگار که در باغ با…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

آمدن بهرام‏گور در جهرم و رفتن ایرانیان به نزد او

خود و شاه بهرام با راى زن نشستند و گفتند…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

هنر نمودن بهرام گور به نخجیر

بهشتم بیامد بدشت شکار خود و روز به با سوارى…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

سخن گفتن بهرام به سرداران از داد

چو از کار رومى بپردخت شاه دلش گشت پیچان ز…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

خواندن بهرام گور، لوریان را از هندوستان

ازان پس بهر سو یکى نامه کرد بجایى که درویش…

بیشتر بخوانید »
قباد

بازگشتن قباد از هیتال و زادن نوشین‏روان و بر تخت نشستن قباد

چو نزدیکى خان دهقان رسید بسى مردم از خانه بیرون…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

آباد کردن نوشین روان، شهر را به مانند انطاکیه و نشاندن درین بندیان رومى را

زمین دید رخشانتر از چرخ ماه بگردید بر گرد آن…

بیشتر بخوانید »