ساسانیان

اردشیر بابکان

زادن اردشیر بابکان

چو نه ماه بگذشت بر ماه چهر یکى کودک آمد…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

کشتن اردشیر، کرم هفتواد را

و زان جایگه شد سوى جنگ کرم سپاهش همى کرد…

بیشتر بخوانید »
شاپور

رزم شاپور با رومیان

و ز ان پس پراگنده شد آگهى که بیکار شد…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

رهانیدن کنیزک شاپور را از چرم خر

چنین تا بر آمد برین چند گاه بایران پراگنده گشته…

بیشتر بخوانید »
يزدگرد

پاسخ موبد به شاه

بدو گفت موبد که اى شهریار بگشتى تو از راه…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بدرود کردن بهرام گور، منذر و نعمان را و بخشیدن باژ مانده با ایرانیان

دگر روز چون بر دمید آفتاب ببالید کوه و بپالود…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با بازرگان و شاگرد او

دگر هفته تنها بنخچیر شد دژم بود با ترکش و…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

جنگ بهرام با گرگ و کشتن او گرگ را

یکى کرگ بود اندران شهر شاه ز بالاى او بسته…

بیشتر بخوانید »
پیروز

نامه خوشنواز با پیروز

چو بشنید فرزند خاقان که شاه ز جیحون گذر کرد…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

نامه نوشتن نوشین‏روان به کارداران خویش

یکى نامه فرمود بر پهلوى پسند آیدت چون ز من…

بیشتر بخوانید »