ساسانیان

اردشیر بابکان

جنگ اردشیر با اردوان و کشته شدن اردوان

چو آگاهى آمد سوى اردوان دلش گشت پر بیم و…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

اندرز کردن شاه اردشیر، مهتران ایران را

چو از روم و ز چین و ز ترک و…

بیشتر بخوانید »
بهرام بهراميان‏

پادشاهى بهرام بهرامیان‏

چو بنشست بهرام بهرامیان ببست از پى داد و بخشش…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

رفتن برانوش پیش شاپور و پیمان بستن با او

برانوش چون پاسخ نامه دید ز شادى دل پاک تن…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

آگاهى یافتن بهرام‏گور از مردن پدرش

پس آگاهى آمد ببهرام گور که از چرخ شد تخت…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

یافتن بهرام گور، گنج جمشید را

دگر هفته آمد بنخچیرگاه خود و موبدان و ردان سپاه‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

پرسش و پاسخ فرستاده رومى با موبدان ایران

سپهبد فرستاده را پیش خواند بران نامور پیشگاهش نشاند چو…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بازگشتن شنگل از ایران به هندوستان

بیامد ز میدان چو تیر از کمان بر دختر خویش…

بیشتر بخوانید »
قباد

بند کردن ایرانیان، قباد را و بر تخت نشاندن جاماسب برادرش را

چو آگاهى آمد بایرانیان که آن پیل تن را سر…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

دژها گرفتن نوشین روان در بوم روم

چنین تا بیامد بران شارستان که شوراب بد نام آن…

بیشتر بخوانید »