انوشیروان

انوشیروان

نامه نوشتن نوشین‏روان به کارداران خویش

یکى نامه فرمود بر پهلوى پسند آیدت چون ز من…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

داستان مهبود دستور انوشیروان

چنین گفت موبد که بر تخت عاج چو کسرى کسى…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

جنگ ساختن گو و طلحند

پس آگاهى آمد بطلخند و گو که هر برزنى با…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

بزم دوم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

دگر هفته روشن دل شهریار همى بود داننده را خواستار…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

داستان بابک- موبد کسرى- و دیوان سپاه دادنش

ز شاهان که با تخت و افسر بدند بگنج و…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

آشکارا شدن افسون زروان و یهودى و کشته شدن هر دو آن

چنان بد که شاه جهان کدخداى بنخچیر گوران همى کرد…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

پند دادن گو، طلحند را

همه کام خاک و همه دشت خون بگرد اندرون نیزه…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

بزم سوم نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه نشست از بر تخت…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

در داد و فرهنگ نوشین‏روان

چو خورشید بنمود تابنده چهر در باغ بگشاد گردان سپهر…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

ساختن نوشین روان، شارستان سورسان را

ازان پس که گیتى بدو گشت راست جز از آفرین…

بیشتر بخوانید »