انوشیروان

انوشیروان

فریاد خواستن منذر تازى از بیداد کردن قیصر روم

ز گیلان براه مداین کشید شمار و کران سپه را…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

سپاه کشیدن نوشین روان براى جنگ خاقان چین

یکى لشکرى از مداین براند که روى زمین جز بدریا…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

گفتار اندر آوردن برزوى، کلیله و دمنه را از هندوستان

نگه کن که شادان برزین چه گفت بدانگه که بگشاد…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

بزم هفتم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

دگر هفته چون هور بفراخت تاج بیامد نشست از بر…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

نامه فرستادن نوشین روان نزدیک قیصر روم و پاسخ او

نویسنده‏یى خواست از بارگاه بقیصر یکى نامه فرمود شاه‏ ز…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

پاسخ نامه خاقان چین از نوشین روان

بفرمود تا پیش او شد دبیر ابا موبد موبدان اردشیر…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

پند دادن نوشین روان، پسر خود- هرمزد را

شنیدم کجا کسرى شهریار بهرمز یکى نامه کرد استوار ز…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

پند دادن بزرگمهر، نوشین روان

جهاندار یک روز بنشست شاد بزرگان داننده را بار داد…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

سپاه کشیدن نوشین روان به جنگ قیصر روم

چو بر خواند آن نامه را شهریار بر آشفت با…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

نامه خاقان چین به نزد نوشین روان

ز لشکر سخنگوى ده برگزید که دانند گفتار دانا شنید…

بیشتر بخوانید »