شطرنج

شطرنج

داستان طلخند و گو و پیدا شدن شطرنج

چنین گفت شاهوى بیدار دل که اى پیر داناى و…

بیشتر بخوانید »
شطرنج

بازى شطرنج ساختن از بهر مادر طلحند

سواران بهر سو پراگند گو بجایى که بد موبدى پیش…

بیشتر بخوانید »
شطرنج

ساختن بزرگمهر، نرد را و فرستادن نوشین روان، او را به هند

بشد مرد دانا بآرام خویش یکى تخت و پرگار بنهاد…

بیشتر بخوانید »
شطرنج

ناشناختن دانندگان هند، چاره نرد بازى

بیامد یکى نامور کدخداى فرستاده را داد شایسته جاى‏ یکى…

بیشتر بخوانید »