اردشير

اردشير

بر تخت نشستن اردشیر و اندرز کردن بر سرداران ایران

چو بنشست بر گاه شاه اردشیر بیاراست آن تخت شاپور…

بیشتر بخوانید »