بهرام گور

بهرام گور

هنر نمودن بهرام به نخجیر گوران

دگر روز چون تاج بفروخت هور جهاندار شد سوى نخچیر…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

گمان بردن شنگل بر بهرام و باز داشتن او را از ایران

ز بهرام شنگل شد اندر گمان که این فرّ و…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بدرود کردن بهرام گور، منذر و نعمان را و بخشیدن باژ مانده با ایرانیان

دگر روز چون بر دمید آفتاب ببالید کوه و بپالود…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با بازرگان و شاگرد او

دگر هفته تنها بنخچیر شد دژم بود با ترکش و…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

جنگ بهرام با گرگ و کشتن او گرگ را

یکى کرگ بود اندران شهر شاه ز بالاى او بسته…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

زادن بهرام – پسر یزدگرد

ز شاهیش بگذشت چون هفت سال همه موبدان زو برنج…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با لنبک آبکش

چنان بد که روزى بنخچیر شیر همى رفت با چند…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

کشتن بهرام گور، اژدها را و داستان او با زن پالیزبان

همى بود یک چند با مهتران مى روشن و جام…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

کشتن بهرام گور، اژدها را

یکى اژدها بود بر خشک و آب بدریا بدى گاه…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

سپردن یزدگرد، پسرش بهرام را به منذر و نعمان و پرورش کردن او را

چو بشنید زو این سخن یزدگرد روان و خرد را…

بیشتر بخوانید »