بهرام گور

بهرام گور

تاختن شنگل پس بهرام گور و شناختن او

سوارى ز قنّوج تازان برفت بآگاهى‏ء رفتن شاه تفت‏ که…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بند کردن یزدگرد بهرام را و باز آمدن او به نزد منذر

چنان بد که یک روز در بزمگاه همى بود بر…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

ویران کردن موبد بهرام گور ده را و باز آباد کردنش

بیامد سوم روز شبگیر شاه سوى دشت نخچیر گه با…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

اندرزنامه نوشتن بهرام گور به کار کارداران خود

سیوم روز بزم ردان ساختند نویسنده را پیش بنشاختند بمى…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

پذیره شدن ایرانیان، شاه بهرام گور را

چو آگاهى آمد بایران که شاه بیامد ز قنّوج خود…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

نشاندن بزرگان، خسرو را به تخت

چو در دخمه شد شهریار جهان ز ایران برفتند گریان…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با چهار خواهران

دگر هفته با موبدان و ردان بنخچیر شد شهریار جهان‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

فرستادن بهرام گور، برادر خود نرسى را به خراسان و خواندن پیش تخت خویش

بنرسى چنین گفت یک روز شاه کز ایدر برو با…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

آمدن شنگل با هفت پادشاه نزد بهرام گور

پس آگاه شد شنگل از کار شاه ز دختر که…

بیشتر بخوانید »