بلاش

بلاش

رزم سوفراى با خوشنواز

چو آگاهى آمد سوى خوشنواز بدشت آمد و جنگ را…

بیشتر بخوانید »
بلاش

اندرز کردن بلاش ایرانیان را

چو بنشست با سوگ ماهى بلاش سرش پر ز گرد…

بیشتر بخوانید »
بلاش

نامه نوشتن سوفراى به خوشنواز

بد آنگه که پیروز شد سوى جنگ یکى پهلوان جست…

بیشتر بخوانید »