خسرو پرویز

خسرو پرویز

نواختن خسرو پرویز خراد را

چو خرّاد برزین بخسرو رسید بگفت آن کجا کرد و…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

داستان ساختن خسرو تاک‏دیس را

کنون داستان گوى در داستان ازان یک دل و یک…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

آگاهى شدن بهرام چوبینه از کور شدن هرمزد و سپاه کشیدن به جنگ خسرو پرویز

چو بشنید بهرام کز روزگار چه آمد بران نامور شهریار…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

جادو ساختن رومیان و آزمایش کردن ایرانیان را

چو خورشید گردنده بى‏رنگ شد ستاره ببرج شباهنگ شد بفرمود…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه نوشتن خاقان به گردیه ، خواهر بهرام و پاسخ آن

ازان پس چو خاقان بپردخت دل ز خون شد همه…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

داستان باربد رامشگر

همى هر زمان شاه برتر گذشت چو شد سال شاهیش…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

رسیدن خسرو پرویز با بهرام چوبینه به همدیگر

رسیدند بهرام و خسرو بهم گشاده یکى روى و دیگر…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

گزارش کردن خراد بر کیش هندوان

بدو گفت قیصر که جاوید زى که دستور شاهنشهان را…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

سگالش گردیه با پهلوانان خویش و گریختن از مرو

و زان پس جوان و خردمند زن بآرام بنشست با…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

ساختن خسرو، ایوان مداین را

چنین گفت روشن دل پارسى که بگذاشت با کام دل…

بیشتر بخوانید »