خسرو پرویز

خسرو پرویز

آگاهى شدن بهرام چوبینه از کور شدن هرمزد و سپاه کشیدن به جنگ خسرو پرویز

چو بشنید بهرام کز روزگار چه آمد بران نامور شهریار…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

جادو ساختن رومیان و آزمایش کردن ایرانیان را

چو خورشید گردنده بى‏رنگ شد ستاره ببرج شباهنگ شد بفرمود…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه نوشتن خاقان به گردیه ، خواهر بهرام و پاسخ آن

ازان پس چو خاقان بپردخت دل ز خون شد همه…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

داستان باربد رامشگر

همى هر زمان شاه برتر گذشت چو شد سال شاهیش…

بیشتر بخوانید »