خسرو پرویز

خسرو پرویز

رفتن خسرو به روم

چو بهرام رفت اندر ایوان شاه گزین کرد زان لشکر…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

گریختن بهرام چوبینه از پیش خسرو و رسیدن نزد خاقان چین

چو خورشید روشن بیاراست گاه طلایه بیامد ز نزدیک شاه‏…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

کشته شدن گستهم به دست گردیه به چاره خسرو پرویز و گردوى

چنین تا بر آمد برین چند گاه ز گستهم پر…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

رها کردن سران شیرویه را از بند

بدانست هم زاد فرخ که شاه ز لشکر همه زو…

بیشتر بخوانید »