خسرو پرویز

خسرو پرویز

گریختن خسرو پرویز به روم

ز لشکر گزین کرد بهرام شیر سپاهى جهانگیر و گرد…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

جنگ پهلوانان خسرو با بهرام چوبینه

چو برزد ز دریا درفش سپید ستاره شد از تیرگى…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

کشتن خسرو بندوى را به خون پدرش هرمز

ازان پس بآرام بنشست شاه چو برخاست بهرام جنگى ز…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

برگشتن سپاه ایران از خسرو و رها کردن شیرویه از بند

چو آگاه شد زان سخن شهریار همى داشت آن کار…

بیشتر بخوانید »