شاپور ذو الاكتاف

شاپور ذو الاكتاف

رفتن برانوش پیش شاپور و پیمان بستن با او

برانوش چون پاسخ نامه دید ز شادى دل پاک تن…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

آمدن مانى و پیغمبر نامیدن خود

ز شاهیش بگذشت پنجاه سال که اندر زمانه نبودش همال‏…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

جانشین کردن شاپور، اردشیر برادر خود را

ز شاپور زان گونه شد روزگار که در باغ با…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

پادشاهى شاپور ذو الاکتاف‏

بشاهى برو آفرین خواندند همه مهتران گوهر افشاندند یکى موبدى…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

بردن طایر عرب دختر نرسى را و رفتن شاپور به رزم او

چو یک چند بگذشت بر شاه روز فروزنده شد تاج…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

دلباخته شدن مالکه – دختر طایر- بر شاپور

بشبگیر شاپور یل بر نشست همى رفت جوشان کمانى بدست‏…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

بر دست شاپور دادن مالکه، دژ طایر و کشته شدن طایر

ز خاور چو خورشید بنمود تاج گل زرد شد بر…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

رفتن شاپور به روم و با پوست خر دوختن قیصر روم او را

چنان بد که یک روز با تاج و گنج همى…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

رهانیدن کنیزک شاپور را از چرم خر

چنین تا بر آمد برین چند گاه بایران پراگنده گشته…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

گریختن شاپور از روم و رسیدن به شهر ایران

سوى شهر ایران نهادند روى دو خرّم نهان شاد و…

بیشتر بخوانید »