یزدگرد سوم

یزدگرد سوم

رفتن یزدگرد به توس و پذیره شدن ماهوى سورى، او را

و زان جایگه برکشیدند کوس ز بست و نشاپور شد…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

برانگیختن ماهوى سورى بیژن را به جنگ یزدگرد و گریختن شاه در آسیاب

یکى پهلوان بود گسترده کام نژادش ز طرخان و بیژن…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

گفتگوى ماهوى با رادوى موبد

چو ماهوى دل را برآورد گرد بدانست کو نیست جز…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

کشته شدن یزدگرد به دست خسرو آسیابان

چو بشنید ماهوى بیدادگر سخنها کجا گفت او را پسر…

بیشتر بخوانید »