تهمورث

تهمورث

طهمورس‏ پادشاهى طهمورس دیوبند سى سال بود

پسر بد مر او را یکى هوشمند گرانمایه طهمورث دیوبند…

بیشتر بخوانید »