عطاری

آواز آفتاب

دیاری دیگر

میان لحظه و خاک ، ساقه گرانبار هراسی نیست. همراه!…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

شکست ترانه

میان این سنگ و آفتاب ، پژمردگی افسانه شد. درخت…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

فراتر

می تازی ، همزاد عصیان ! به شکار ستاره ها…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

غبار لبخند

می تراوید آفتاب از بوته ها. دیدمش در دشت های…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

ای نزدیک

در نهفته ترین باغ ها ، دستم میوه چید. و…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

روزنه ای به رنگ

در شب تردید من ، برگ نگاه ! می روی…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

آن برتر

به کنار تپه شب رسید. با طنین روشن پایش آیینه…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

همراه

تنها در بی چراغی شب ها می رفتم. دست هایم…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

گل آینه

شبنم مهتاب می بارد. دشت سرشار از بخار آبی گل…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

شاسوسا

کنار مشتی خاک در دور دست خودم ، تنها ،…

بیشتر بخوانید »