اسکندر

اسکندر

بستن اسکندر بند یأجوج و مأجوج

سوى باختر شد چو خاور بدید ز گیتى همى راى…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

پاسخ دادن مهران کید را

چو بشنید مهران ز کید این سخن بدو گفت ازین…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

گرفتار شدن پسر قیدافه به دست رومیان

چو اسکندر آن نامه او بخواند بزد ناى رویین و…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

دیدن اسکندر مرده را در ایوان یاکند زرد

همى رفت یک ماه پویان براه برنج اندر از راه…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

سپاه کشیدن اسکندر سوى کید

سکندر چو کرد اندر ایران نگاه بدانست کو را شد…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

رفتن اسکندر به فرستادگى سوى قیدافه

جهانجوى ده نامور برگزید ز مردان رومى چنانچون سزید که…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

دیدن اسکندر، درخت گویا را

ز راه بیابان بشهرى رسید ببد شاد کآواز مردم شنید…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

پاسخ کید به نامه اسکندر و نمایاندن چهار چیز شگفت

چو نامه بر کید هندى رسید فرستاده پادشا را بدید…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

پند دادن قیدافه اسکندر را

بخندید قیدافه از کار اوى ازان مردى و تند گفتار…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

رفتن اسکندر به نزدیک فغفور چین

و زان روى لشکر سوى چین کشید سر نامداران بیرون…

بیشتر بخوانید »