هفت خوان اسفندیار

هفت خوان اسفندیار

خوان دوم کشتن اسفندیار شیران را

غم آمد همه بهره گرگسار ز گرگان جنگى و اسفندیار…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان سوم کشتن اسفندیار اژدها را

بفرمود تا پیش او گرگسار بیامد بد اندیش و بد…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان چهارم کشتن اسفندیار زن جادو را

از آن کار پر درد شد گرگسار کجا زنده شد…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان پنجم کشتن اسفندیار سیمرغ را

جهانجوى پیش جهان آفرین بمالید چندى رخ اندر زمین‏ بران…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان ششم گذستن اسفندیار از برف

از آن پس بفرمود تا گرگسار بیامد بر نامور شهریار…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان هفتم گذشتن اسفندیار از رود و کشتن گرگسار را

چو یک پاس بگذشت از تیره شب بپیش اندر آمد…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان نخست کشتن اسفندیار دو گرگ را

سخن‏گوى دهقان چو بنهاد خوان یکى داستان راند از هفتخوان‏…

بیشتر بخوانید »