داستان بیژن و منیژه

داستان بیژن و منیژه

خواست کردن رستم گرگین را از شاه

چو گرگین نشان تهمتن شنید بدانست کآمد غمش را کلید…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

بزم کردن کى‏خسرو با پهلوانان

در باغ بگشاد سالار بار نشستنگهى بود بس شاهوار بفرمود…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

آمدن رستم نزد خسرو

بروز چهارم گرفتند ساز چو آمدش هنگام رفتن فراز بفرمود…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

بزم ساختن رستم از بهر گیو

و ز آنجا بایوان رستم شدند بره بر همى راى…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

بردن گیو نامه کى‏خسرو به نزد رستم

چو بر نامه بنهاد خسرو نگین بشد گیو و بر…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

نامه نوشتن خسرو به رستم

نویسنده نامه را پیش خواند وزین داستان چند با او…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

دیدن کى‏خسرو بیژن را در جام گیتى‏نماى

چو نوروز فرخ فراز آمدش بدان جام روشن نیاز آمدش‏…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

آوردن گیو گرگین را به نزد خسرو

و ز آنجا بیامد بنزدیک شاه دو دیده پر از…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

باز رفتن گرگین به ایران زمین و دروغ گفتن در کار بیژن

چو یک هفته گرگین بره بر بپاى همى بود و…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

به زندان افگندن افراسیاب بیژن را

بگرسیوز آنگه بفرمود شاه که بند گران ساز و تاریک…

بیشتر بخوانید »