جنگ دوازده رخ

جنگ دوازده رخ

آمدن هومان به جنگ بیژن

سپیده چو از کوه سر بر دمید شد آن دامن…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

دادن گیو زره سیاوش را به بیژن

چو از پیش گودرز شد ناپدید دل گیو ز اندوه…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

آگاه شدن بیژن از کردار هومان

خبر شد ببیژن که هومان چو شیر بپیش نیاى تو…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

رزم خواستن هومان از گودرز

و ز آنجا بدان خیرگى بازگشت تو گفتى مگر شیر…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

رزم خواستن هومان از فریبرز

و ز آنجا بقلب سپه بر گذشت دمان تا بدان…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

رزم خواستن هومان از رهام‏

نشست از بر زین سپیده دمان چو شیر ژیان با…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

دستور نبرد خواستن هومان از پیران

و زان لشکر ترک هومان دلیر بپیش برادر بیامد چو…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

رفتن بیژن به نزد گیو و رزم خواستن

دو لشکر بروى اندر آورد روى همه نامداران پرخاش جوى‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

رده بر کشیدن هر دو سپاه

چو گیو اندر آمد بپیش پدر همى گفت پاسخ همه…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

رفتن گیو به ویسه‏گرد به نزدیک پیران‏

ز پیش پدر گیو شد تا ببلخ گرفته بیاد آن…

بیشتر بخوانید »