رزم ايرانيان و تورانيان

رزم ايرانيان و تورانيان

سرزنش کردن رستم با پیران

همى گشت شنگل میان دو صف یکى تیغ هندى گرفته…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

سپاه آراستن ایرانیان و تورانیان

چو خورشید بنمود رخشان کلاه چو سیمین سپر دید رخسار…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

سخن گفتن رستم با سپاه خویش

وزین روى رستم یلان را بخواند سخنهاى بایسته چندى براند…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

سگالش تورانیان از جنگ ایرانیان

و زان جا بیامد بلشکر چو باد کسى را که…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

آمدن پیران نزد رستم

همى رفت پیران پر از درد و بیم شد از…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

سگالش پیران با هومان و خاقان

بشد تیز هومان هم اندر زمان شده گونه از روى…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

فرستادن خاقان هومان را نزد رستم

بهومان چنین گفت خاقان چین که تنگست بر ما زمان…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رزم چنگش با رستم

سوارى سر افراز و خسروپرست بیامد ببر زد برین کار…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

آگاهى یافتن خاقان از کشته شدن کاموس

کنون اى خردمند روشن روان بجز نام یزدان مگردان زبان‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

کشته شدن کاموس به دست رستم

تهمتن ز الواى شد دردمند ز فتراک بگشاد پیچان کمند…

بیشتر بخوانید »