كيومرث

كيومرث

رفتن هوشنگ و گیومرت به جنگ دیو سیاه

خجسته سیامک یکى پور داشت که نزد نیا جاه دستور…

بیشتر بخوانید »
كيومرث

کیومرث

پادشاهى گیومرت نخستین شاهان پارسیان سى سال بود سخن‏گوى دهقان…

بیشتر بخوانید »