ساسانیان

اردشیر بابکان

پخش شدن گزارش کرم و افزونى دادهاى خدایى بر آنان

ز شهر کجاران بر آمد نفیر برفتند با نیزه و…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

سپردن اردشیر، کار پادشاهى را به شاپور

چو سال اندر آمد بهفتاد و هشت جهاندار بیدار بیمار…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

بردن طایر عرب دختر نرسى را و رفتن شاپور به رزم او

چو یک چند بگذشت بر شاه روز فروزنده شد تاج…

بیشتر بخوانید »
شاپور سوم‏

پادشاهى شاپور سوم‏

چو شاپور بنشست بر جاى عم از ایران بسى شاد…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

سخن گفتن بهرام با ایرانیان از شایستگى خود به پادشاهى

چنین گفت بهرام کاى مهتران جهان دیده و کار کرده…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با مهربنداد

چو یوز شکارى بکار آمدش بجنبید و راى شکار آمدش‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

رفتن بهرام گور به هندوستان با نامه خود

چو بنهاد بر نامه بر مهر شاه بر آراست بر…

بیشتر بخوانید »
يزدگرد دوم

پادشاهى یزدگرد

چو شد پادشا بر جهان یزدگرد سپاه پراگنده را کرد…

بیشتر بخوانید »
قباد

آویختن خسرو، مزدک را و کشتن او

چنان بد که یک روز مزدک پگاه ز خانه بیامد…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

زاده شدن نوش‏زاد و زنى ترسا

اگر شاه دیدى و گر زیر دست و گر پاک…

بیشتر بخوانید »