ساسانیان

اردشیر بابکان

نامه نوشتن اردوان به پسر خود بهمن

چو شب روز شد بامداد پگاه بفرمود تا باز گردد…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

گوى زدن شاپور و شناختن او را پدر

بیامد بشبگیر دستور شاه همى کرد کودک بمیدان سپاه‏ یکى…

بیشتر بخوانید »
بهرام

پادشاهى بهرام اورمزد

چو بهرام بنشست بر تخت زر دل و مغز جوشان…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

نامه‏هاى شاپور به پادشاهان دور و نزدیک و گزارش دادن گرفتارى قیصر به دست شاپور

چو شب دامن روز اندر کشید درفش خور آمد ز…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

آمدن بهرام با نعمان نزد پدرش- یزدگرد

پدر آرزو کرد بهرام را چه بهرام خورشید خود کام…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان کودک موزه‏گر با شیر و رواکردن بهرام گور، مى را

برین گونه بگذشت سالى تمام همى داشتى هر کسى مى…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بازگشتن بهرام گور به ایران زمین

چو شد ساخته کار آتشکده همان جاى نوروز و جشن…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

تاختن شنگل پس بهرام گور و شناختن او

سوارى ز قنّوج تازان برفت بآگاهى‏ء رفتن شاه تفت‏ که…

بیشتر بخوانید »
قباد

بازگشتن قباد به ایران زمین

چو لشکر بدیدند روى قباد ز دیدار او انجمن گشت…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

فریاد خواستن منذر تازى از بیداد کردن قیصر روم

ز گیلان براه مداین کشید شمار و کران سپه را…

بیشتر بخوانید »