ساسانیان

اردشیر بابکان

آمدن اردشیر به اردوگاه اردوان

چو آمد بنزدیکى بارگاه بگفتند با شاه زان بارخواه‏ جوان…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

کشتن اردشیر، هفتواد را

چو آگاه شد زان سخن هفتواد دلش گشت پر درد…

بیشتر بخوانید »
شاپور

اندرز کردن شاپور پسر خود را- اورمزد

همى بود شاپور با داد و راى بلند اختر و…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

گریختن شاپور از روم و رسیدن به شهر ایران

سوى شهر ایران نهادند روى دو خرّم نهان شاد و…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

زادن بهرام – پسر یزدگرد

ز شاهیش بگذشت چون هفت سال همه موبدان زو برنج…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با لنبک آبکش

چنان بد که روزى بنخچیر شیر همى رفت با چند…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

کشتن بهرام گور، اژدها را و داستان او با زن پالیزبان

همى بود یک چند با مهتران مى روشن و جام…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

کشتن بهرام گور، اژدها را

یکى اژدها بود بر خشک و آب بدریا بدى گاه…

بیشتر بخوانید »
پیروز

افتادن پیروز به چاه و کشته شدن

وزین روى پر بیم دل خوشنواز چنین تا بر کنده…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

داستان بابک- موبد کسرى- و دیوان سپاه دادنش

ز شاهان که با تخت و افسر بدند بگنج و…

بیشتر بخوانید »