ساسانیان

اردشیر بابکان

سرگذشت اردشیر با دختر اردوان

بدانگه که شاه اردوان را بکشت ز خون وى آورد…

بیشتر بخوانید »
اورمزد

پادشاهى اورمزد

سر گاه و دیهیم شاه اورمزد بیارایم اکنون چو ماه…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

نامه موبدان به پهلوان ایران و به او فرمان رفتن به ایران داد

چو پالیزبان گفت و موبد شنید بروشن روان مرد دانا…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام با کنیزک چنگ‏زن در شکار

جز از گوى و میدان نبودیش کار گهى زخم چوگان…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بخشیدن بهرام گور، خواسته براهام، لنبک را

برفت و بیامد بایوان خویش همه شب همى ساخت درمان…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

میل برآوردن بهرام گور بر مرز ایران و توران

بیاسود در مرو بهرام گور چو آسوده شد شاه و…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

نامه فغفور چین به بهرام گور و پاسخ آن

چو زین آگهى شد بفغفور چین که با فرّ مردى…

بیشتر بخوانید »
بلاش

نامه نوشتن سوفراى به خوشنواز

بد آنگه که پیروز شد سوى جنگ یکى پهلوان جست…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

برگشتن نوشین‏روان، گرد پادشاهى خویش

خردمند کسرى چنان کرد راى کزان مرز لختى بجنبد ز…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

رزم خاقان چین با هیتالیان

چنین گفت پر مایه دهقان پیر سخن هرچ زو بشنوى…

بیشتر بخوانید »