انوشیروان

بوزرجمهر

گزاریدن بزرگمهر خواب کسرى را

و زان بیشه پویان براه آمدند خرامان بنزدیک شاه آمدند…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

بخشیدن کسرى، پادشاهى را به چهار بهر و چاره کردن خراج را

شهنشاه دانندگان را بخواند سخنهاى گیتى سراسر براند جهان را…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

رزم رام برزین با نوشزاد و کشته شدن نوشزاد

بگفت این سخن پیش پیروز پیر بپوشید روى هوا را…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

گفتگوى کردن گو و طلحند از بهر تخت

ز گفت بد آموز جوشان شدند بنزدیک مادر خروشان شدند…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

بزم نوشین روان با موبدان و پند گفتن بزرگمهر

چنان بد که بنشست روزى بخوان بفرمود کاین موبدان را…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

نامه نوشتن نوشین‏روان به کارداران خویش

یکى نامه فرمود بر پهلوى پسند آیدت چون ز من…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

داستان مهبود دستور انوشیروان

چنین گفت موبد که بر تخت عاج چو کسرى کسى…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

جنگ ساختن گو و طلحند

پس آگاهى آمد بطلخند و گو که هر برزنى با…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

بزم دوم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

دگر هفته روشن دل شهریار همى بود داننده را خواستار…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

داستان بابک- موبد کسرى- و دیوان سپاه دادنش

ز شاهان که با تخت و افسر بدند بگنج و…

بیشتر بخوانید »