انوشیروان

بوزرجمهر

بزم دوم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

دگر هفته روشن دل شهریار همى بود داننده را خواستار…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

داستان بابک- موبد کسرى- و دیوان سپاه دادنش

ز شاهان که با تخت و افسر بدند بگنج و…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

آشکارا شدن افسون زروان و یهودى و کشته شدن هر دو آن

چنان بد که شاه جهان کدخداى بنخچیر گوران همى کرد…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

پند دادن گو، طلحند را

همه کام خاک و همه دشت خون بگرد اندرون نیزه…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

بزم سوم نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه نشست از بر تخت…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

در داد و فرهنگ نوشین‏روان

چو خورشید بنمود تابنده چهر در باغ بگشاد گردان سپهر…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

ساختن نوشین روان، شارستان سورسان را

ازان پس که گیتى بدو گشت راست جز از آفرین…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

جنگ گو و طلحند

چو برزد سر از برج شیر آفتاب زمین شد بکردار…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

بزم چهارم نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

دو هفته برین نیز بگذشت شاه بپردخت روزى ز کارى…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

برگشتن نوشین‏روان، گرد پادشاهى خویش

خردمند کسرى چنان کرد راى کزان مرز لختى بجنبد ز…

بیشتر بخوانید »