انوشیروان

انوشیروان

فرستادن نوشین روان مهران ستاد را براى دیدن دختر خاقان

نویسنده نامه را پیش خواند ز خاقان فراوان سخنها براند…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

سپاه کشیدن کسرى به روم و وام گرفتن از بازارگانان

چو آگاهى آمد بقیصر ز شاه که پر خشم ز…

بیشتر بخوانید »
شطرنج

ساختن بزرگمهر، نرد را و فرستادن نوشین روان، او را به هند

بشد مرد دانا بآرام خویش یکى تخت و پرگار بنهاد…

بیشتر بخوانید »