بهرام چوبینه

بهرام چوبینه

گرفتن بهرام چوبینه، آیین پادشاهى

دگر روز چون سیمگون گشت راغ پدید آمد آن زرد…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

کشتن دد، دختر خاقان را

چو چندى بر آمد برین روزگار شب و روز آسایش…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

آگه دادن خراد برزین هرمزد را از کار بهرام چوبینه

وزین روى خرّاد برزین نهان همى تاخت تا نزد شاه…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

کشته شدن شیر کپى بر دست بهرام چوبینه

چو پیدا شد از آسمان گرد ماه شب تیره بفشاند…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

رفتن بهرام چوبینه به جنگ ساوه شاه

سپیده چو بر زد سر از کوه بر پدید آمد…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

سگالش نمودن بهرام با سرداران از پادشاهى خود و پند دادن او را گردیه خواهر خویش

ازان پس گرانمایگان را بخواند بسى رازها پیش ایشان براند…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

کشته شدن بهرام چوبینه به دست قلون

قلون بستد آن مهر و تازان چو غرو بیامد ز…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

فرستادن هرمزد شاه خراد برزین را به نزدیک ساوه شاه به پیام فریبنده

همى بود ز اندیشه هرمز برنج ازان لشکر ساوه و…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

میخ درم زدن بهرام به نامه خسرو پرویز

چو برزد سنان آفتاب بلند شب تیره گشت از درفشش…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

پیام فرستادن ساوه شاه نزد بهرام چوبینه

و زان پس فرستاد مرد کهن بنزدیک بهرام چیره سخن‏…

بیشتر بخوانید »