خسرو پرویز

خسرو پرویز

پادشاهى خسرو پرویز

چو گستهم و بندوى بآذر گشسب فگندند مردى سبک بر…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پیش بینى مرد اخترشناس به قیصر

چو قیصر نگه کرد و نامه بخواند ز هر گونه…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

فرستادن خراد برزین قلون را به نزد بهرام چوبینه

و زان روى بهرام شد تا بمرو بیاراست لشکر چو…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه نوشتن خسرو به قیصر و پاسخ قیصر و خواستن او دار مسیح

بقیصر یکى نامه فرمود شاه که بر نِه سزاوار شاهى…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

بر تخت نشستن خسرو

چو خسرو نشست از بر تخت زر برفتند هر کس…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه نوشتن قیصر به خسرو پرویز دیگر بار

هم آنگه یکى نامه بنوشت زود بران آفرین آفرین بر…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

آگاه یافتن خاقان از مرگ بهرام و تباه کردن خان و مان قلون

چو بشنید خاقان که بهرام را چه آمد بروى از…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پاسخ نامه قیصر از خسرو پرویز

چو یک ماه شد نامه پاسخ نوشت سخنهاى با مغز…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پوزش پدر خواستن خسرو

چو پنهان شد آن چادر آبنوس بگوش آمد از دور…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پیمان نامه نوشتن خسرو پرویز و فرستادن نزد قیصر

چو آن نامه نزدیک خسرو رسید ز پیوستن آگاهى نو…

بیشتر بخوانید »