خسرو پرویز

خسرو پرویز

رفتن خسرو سوى روم به راه بیابان و آگاهى دادن پارساى ترسا از کار آینده‏

همى تاخت خسرو بپیش اندرون نه آب و گیاه بود…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

خشم گرفتن نیاتوس بر بندوى و آشتى کردن مریم در میانشان

دگر روز خسرو بیاراست گاه بسر بر نهاد آن کیانى…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

هنر نمودن گردیه نزد خسرو پرویز

دو هفته برآمد بدو گفت شاه بخورشید و ماه و…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

شیون باربد بر خسرو

کنون شیون باربد گوش دار سر مهتران را بآغوش دار…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

آمدن خسرو به بوم روم

چو بگذشت لشکر بران تازه بوم بتندى همى راند تا…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

بازگشتن نیاتوس و رومیان از ایران نزد قیصر روم

بخرّاد بر زین بفرمود شاه که رو عرض گه ساز…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

در انگیزه خراب شدن شهر رى

برآمد برین روزگارى دراز نبد گردیه را بچیزى نیاز چنین…

بیشتر بخوانید »
خسرو و شيرين

گفتار اندر داستان خسرو و شیرین

کهن گشته این نامه باستان ز گفتار و کردار آن…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه فرستادن خسرو پرویز به قیصر روم

چو آمد بران شارستان شهریار سوار آمد از قیصر نامدار…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

آگاهى یافتن خسرو پرویز از کار بهرام و نامه نوشتن به خاقان

چنین تا خبرها بایران رسید بر پادشاه دلیران رسید که…

بیشتر بخوانید »