خسرو پرویز

خسرو پرویز

رفتن خسرو به روم

چو بهرام رفت اندر ایوان شاه گزین کرد زان لشکر…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

گریختن بهرام چوبینه از پیش خسرو و رسیدن نزد خاقان چین

چو خورشید روشن بیاراست گاه طلایه بیامد ز نزدیک شاه‏…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

کشته شدن گستهم به دست گردیه به چاره خسرو پرویز و گردوى

چنین تا بر آمد برین چند گاه ز گستهم پر…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

رها کردن سران شیرویه را از بند

بدانست هم زاد فرخ که شاه ز لشکر همه زو…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

باز گفتن پارساى ترسا، بودنى را به خسرو پرویز

ببود اندر ان شهر خسرو سه روز چهارم چو بفروخت…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه خسرو پرویز به قیصر به پیروزى و پاسخ نامه قیصر

ازین سوى خسرو بران رزمگاه بیامد که بهرام بد با…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه نوشتن گردیه به خسرو و خواستن خسرو پرویز او را

دوات و قلم خواست ناباک زن ز هر گونه انداخت…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پاسخ فرستادن خسرو پرویز قباد را

بیارم کنون پاسخ این همه بدان تا بگویید پیش رمه‏…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

رفتن خسرو سوى روم به راه بیابان و آگاهى دادن پارساى ترسا از کار آینده‏

همى تاخت خسرو بپیش اندرون نه آب و گیاه بود…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

خشم گرفتن نیاتوس بر بندوى و آشتى کردن مریم در میانشان

دگر روز خسرو بیاراست گاه بسر بر نهاد آن کیانى…

بیشتر بخوانید »