زال

زال

آگاهى شدن مهراب از کار دخترش

چو آمد ز درگاه مهراب شاد همى کرد از زال…

بیشتر بخوانید »
زال

گفتار اندر زادن زال

کنون پر شگفتى یکى داستان بپیوندم از گفته باستان‏ نگه…

بیشتر بخوانید »
زال

آگاه شدن منوچهر از کار زال و رودابه

پس آگاهى آمد بشاه بزرگ ز مهراب و دستان سام…

بیشتر بخوانید »
زال

خواب دیدن سام از چگونگى کار پسر

شبى از شبان داغ دل خفته بود ز کار زمانه…

بیشتر بخوانید »
زال

آمدن سام به نزد منوچهر

چو شاه جهاندار بگشاد روى زمین را ببوسید و شد…

بیشتر بخوانید »
زال

آگه شدن منوچهر از کار سام و زال زر

یکایک بشاه آمد این آگهى که سام آمد از کوه…

بیشتر بخوانید »
زال

رفتن سام به جنگ مهراب

بمهراب و دستان رسید این سخن که شاه و سپهبد…

بیشتر بخوانید »
زال

بازگشتن زال به زابلستان

بفرمود پس شاه با موبدان ستاره شناسان و هم بخردان‏…

بیشتر بخوانید »
زال

خشم گرفتن مهراب بر سیندخت

چو در کابل این داستان فاش گشت سر مرزبان پر…

بیشتر بخوانید »
زال

پادشاهى دادن سام زال را

جهان دیدگان را ز کشور بخواند سخنهاى بایسته چندى براند…

بیشتر بخوانید »