شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

داستان رستم و سهراب

افگندن سهراب رستم را

چو خورشید تابان بر آورد پر سیه زاغ پرّان فرو…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

بازگشتن رستم و سهراب به لشگرگاه‏

برفتند و روى هوا تیره گشت ز سهراب گردون همى…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

رزم رستم با سهراب‏

به آوردگه رفت نیزه بکفت همى ماند از گفت مادر…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

تاختن سهراب بر سپاه کاوس‏

چو بشنید این گفتهاى درشت نهان کرد ازو روى و…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

پرسیدن سهراب نام سرداران ایران را از هجیر

چو افگند خور سوى بالا کمند زبانه بر آمد ز…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

کشتن رستم ژنده‏رزم را

چو خورشید گشت از جهان ناپدید شب تیره بر دشت…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

لشکر کشیدن کاوس با رستم‏

دگر روز فرمود تا گیو و طوس ببستند شبگیر بر…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

خشم گرفتن کاوس بر رستم‏

گرازان بدرگاه شاه آمدند گشاده دل و نیک خواه آمدند…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

نامه کاوس به رستم و خواندن او از زابلستان‏

یکى نامه فرمود پس شهریار نوشتن بر رستم نامدار نخست…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

گرفتن سهراب دژ سپید را

چو خورشید بر زد سر از تیره کوه میان را…

بیشتر بخوانید »