شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

جنگ دوازده رخ

پیام بردن گیو از گودرز نزد پیران

بى‏آزار لشکر بفرمان شاه همى رفت منزل بمنزل سپاه‏ چو…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

فرستادن کى‏خسرو گودرز را به جنگ تورانیان

پس آگاهى آمد آمد بپیروز شاه که آمد ز توران…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

در خواندن افراسیاب سپاه را

دل شاه ترکان چنان کم شنود همیشه برنج از پى…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

داستان دوازده رخ‏

جهان چون بزارى برآید همى بد و نیک روزى سرآید…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

جشن آراستن خسرو

بفرمود خسرو که بنهید خوان بزرگان برتر منش را بخوان‏…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

باز آمدن رستم پیش کى‏خسرو

چو آگاهى آمد بشاه دلیر که از بیشه پیروز برگشت…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

شکست یافتن افراسیاب از ایرانیان

چو این گفته بشنید ترک دژم بلرزید و برزد یکى…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

آمدن افراسیاب به جنگ رستم

چو خورشید سر بر زد از کوهسار سواران توران ببستند…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

شبیخون کردن رستم به ایوان افراسیاب

بشد تا بدرگاه افراسیاب بهنگام سستى و آرام و خواب‏…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

برآوردن رستم، بیژن را از چاه

بدانگه که رستم ببر بر گره بر افگند و زد…

بیشتر بخوانید »