شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

متن کامل شاهنامه فردوسی

کشته شدن سیامک بر دست دیو

سخن چون بگوش سیامک رسید ز کردار بدخواه دیو پلید…

بیشتر بخوانید »
كيومرث

کیومرث

پادشاهى گیومرت نخستین شاهان پارسیان سى سال بود سخن‏گوى دهقان…

بیشتر بخوانید »
متن کامل شاهنامه فردوسی

اندر ستایش سلطان محمود

جهان آفرین تا جهان آفرید چنو مر زبانى نیامد پدید…

بیشتر بخوانید »
متن کامل شاهنامه فردوسی

در داستان ابو منصور بن محمد

بدین نامه چون دست کردم دراز یکى مهترى بود گردن…

بیشتر بخوانید »
متن کامل شاهنامه فردوسی

گفتار اندر بنیاد نهادن این نامه‏

دل روشن من چو برگشت ازوى سوى تخت شاه جهان…

بیشتر بخوانید »
متن کامل شاهنامه فردوسی

داستان دقیقى سخن سراى‏

چو از دفتر این داستانها بسى همى خواند خواننده بر…

بیشتر بخوانید »
متن کامل شاهنامه فردوسی

گفتار اندر فراهم آوردن شاه‏نامه‏

سخن هر چه گویم همه گفته‏اند بر باغ دانش همه…

بیشتر بخوانید »
متن کامل شاهنامه فردوسی

گفتار اندر ستایش پیامبر

ترا دانش و دین رهاند درست در رستگارى ببایدت جست‏…

بیشتر بخوانید »
متن کامل شاهنامه فردوسی

گفتار اندر آفرینش آفتاب‏ و ماه

ز یاقوت سرخست چرخ کبود نه از آب و گرد…

بیشتر بخوانید »
متن کامل شاهنامه فردوسی

گفتار اندر آفرینش مردم‏

چو زین بگذرى مردم آمد پدید شد این بندها را…

بیشتر بخوانید »