روایت هرودتوس

حمله به شرق توسط کورش

انجمن مهان و کرزوس

کورش چون این پیام را شنید انجمن مهان ایرانشهر را…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

روایت هرودتوس کارسازی کورش

هرودتوس گوید : واپسین روزهای کورش را به چند گونه…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

شهر بابل

میان دیوارهای شهر ، باغ ها و کشتزارها درست کرده…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

اشارات هرودتوس در باره لشکر کشی به سرزمین های خاوری

هرودتوس گوید : هنگامی که کورش از گشودن ساردیس فارغ…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

بررسی روایت هرود توس در مورد سرنوشت کرزوس

چمام که کیبینیم کرزوس  در این داستان به خواست آپلو…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

گشودن ساردیس و سرنوشت کرزوس به روایت هردوتوس

بنا بر نوشته هردوتوس : سربازی پارسی در هنگام در…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

نتیجه پیروزی کورش بر ماد

باید دانست که پیروزی کورش در سال ۵۵۰ سرنوشت تاریخ…

بیشتر بخوانید »
روایت هرودتوس

همبستگی مادها و پارسیان

همبستگی مادها و پارسیان کورش و پارسیان نیک میدانستند که…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

پیروزی بر ایشتوویگو

چون اندیشه ها و کارهای کورش فاش شد ، ایشتوویگو…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

گشودن ماد

هنگامی که آوازه کارهای کورش در آسیای باختری پیچید ،…

بیشتر بخوانید »