ایرج

ایرج

رشک بردن سلم بر ایرج

بر آمد برین روزگار دراز زمانه بدل در همى داشت…

بیشتر بخوانید »
ایرج

رفتن ایرج بسوى پدر

فرستاده سلم چون گشت باز شهنشاه بنشست و بگشاد راز…

بیشتر بخوانید »
ایرج

رفتن ایرج به نزد برادران

یکى نامه بنوشت شاه زمین بخاور خداى و بسالار چین‏…

بیشتر بخوانید »
ایرج

شکیبایى ایرج و برترى عقلش

چو تنگ اندر آمد بنزدیکشان نبود آگه از راى تاریکشان‏…

بیشتر بخوانید »
ایرج

کشته شدن ایرج بر دست برادران

چو برداشت پرده ز پیش آفتاب سپیده بر آمد بپالود…

بیشتر بخوانید »
ایرج

آگاهى یافتن فریدون از کشته شدن ایرج

فریدون نهاده دو دیده براه سپاه و کلاه آرزومند شاه‏…

بیشتر بخوانید »
ایرج

گفتار اندر زادن دختر ایرج

بر آمد برین نیز یک چندگاه شبستان ایرج نگه کرد…

بیشتر بخوانید »