شاپور ذو الاكتاف

شاپور ذو الاكتاف

نامه موبدان به پهلوان ایران و به او فرمان رفتن به ایران داد

چو پالیزبان گفت و موبد شنید بروشن روان مرد دانا…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

شبیخون زدن شاپور و گرفتن قیصر روم

بسى بر نیامد برین روزگار که شد مردم لشکرى شش…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

نامه‏هاى شاپور به پادشاهان دور و نزدیک و گزارش دادن گرفتارى قیصر به دست شاپور

چو شب دامن روز اندر کشید درفش خور آمد ز…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

سپاه کشیدن شاپور به روم و رزم او با برادر قیصر

عرض گاه و دیوان بیاراستند کلید در گنجها خواستند سپاه…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

بر تخت نشانیدن رومیان برانوش را و نامه نوشتن او به شاپور

یکى مرد بود از نژاد سران هم از تخمه نامور…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

رفتن برانوش پیش شاپور و پیمان بستن با او

برانوش چون پاسخ نامه دید ز شادى دل پاک تن…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

آمدن مانى و پیغمبر نامیدن خود

ز شاهیش بگذشت پنجاه سال که اندر زمانه نبودش همال‏…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

جانشین کردن شاپور، اردشیر برادر خود را

ز شاپور زان گونه شد روزگار که در باغ با…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

پادشاهى شاپور ذو الاکتاف‏

بشاهى برو آفرین خواندند همه مهتران گوهر افشاندند یکى موبدى…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

بردن طایر عرب دختر نرسى را و رفتن شاپور به رزم او

چو یک چند بگذشت بر شاه روز فروزنده شد تاج…

بیشتر بخوانید »