شاپور ذو الاكتاف

شاپور ذو الاكتاف

رفتن شاپور به روم و با پوست خر دوختن قیصر روم او را

چنان بد که یک روز با تاج و گنج همى…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

رهانیدن کنیزک شاپور را از چرم خر

چنین تا بر آمد برین چند گاه بایران پراگنده گشته…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

گریختن شاپور از روم و رسیدن به شهر ایران

سوى شهر ایران نهادند روى دو خرّم نهان شاد و…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

شناختن ایرانیان، شاپور را و گرد کردن او سپاه را

ببود آن شب و خورد و گفت و شنید سپیده…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

نامه موبدان به پهلوان ایران و به او فرمان رفتن به ایران داد

چو پالیزبان گفت و موبد شنید بروشن روان مرد دانا…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

شبیخون زدن شاپور و گرفتن قیصر روم

بسى بر نیامد برین روزگار که شد مردم لشکرى شش…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

نامه‏هاى شاپور به پادشاهان دور و نزدیک و گزارش دادن گرفتارى قیصر به دست شاپور

چو شب دامن روز اندر کشید درفش خور آمد ز…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

سپاه کشیدن شاپور به روم و رزم او با برادر قیصر

عرض گاه و دیوان بیاراستند کلید در گنجها خواستند سپاه…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

بر تخت نشانیدن رومیان برانوش را و نامه نوشتن او به شاپور

یکى مرد بود از نژاد سران هم از تخمه نامور…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

رفتن برانوش پیش شاپور و پیمان بستن با او

برانوش چون پاسخ نامه دید ز شادى دل پاک تن…

بیشتر بخوانید »