گشتاسب

گشتاسب

داستان کتایون دختر قیصر

چنان بود قیصر بدانگه براى که چون دختر او رسیدى…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

نامه نوشتن ارجاسپ گشتاسپ را

برین ایستادند ترکان چین دو تن نیز کردند زیشان گزین‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

باز آمدن گشتاسپ به بلخ

کى نامبردار فرخنده شاه سوى گاه باز آمد از رزمگاه‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان بار دوم

رفتن جاماسپ به دیدن اسفندیار

یکى مایه ور پور اسفندیار که نوش آذرش خواندى شهریار…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

سپاه آوردن اسفندیار به زابل

بشبگیر هنگام بانگ خروس ز درگاه برخاست آواى کوس‏ چو…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

جنگ رستم با اسفندیار

چو شد روز رستم بپوشید گبر نگهبان تن کرد بر…

بیشتر بخوانید »
گشتاسب

دادن قیصر کتایون را به گشتاسب

چو بشنید قیصر بران بر نهاد که دخت گرامى بگشتاسپ…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

پیمبران فرستادن ارجاسپ گشتاسپ را

بپیچید و نامه بکردش نشان بدادش بدان هر دو گردنکشان‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

فرستادن گشتاسپ اسفندیار را به همه کشور و کیش به گرفتن ایشان از او

کى نامبردار زان روزگار نشست از برگاه آن شهریار گزینان…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان بار دوم

دیدن اسفندیار برادر خود فرشیدورد

چو شب شد چو آهرمن کینه خواه خروش جرس خاست…

بیشتر بخوانید »