گشتاسب

گشتاسب

نامه قیصر به الیاس و باژخواستن از او

بقیصر خزر بود نزدیکتر وزیشان بدش روز تاریک‏تر بمرز خزر…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

آغاز رزم ایرانیان و تورانیان

چو اندر گذشت آن شب و بود روز بتابید خورشید…

بیشتر بخوانید »
اسفندیار

شناختن خواهران اسفندیار را

چو خورشید تابان ز گنبد بگشت خریدار بازار او درگذشت‏…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان چهارم کشتن اسفندیار زن جادو را

از آن کار پر درد شد گرگسار کجا زنده شد…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

نخواندن اسفندیار رستم را به مهمانى

چو رستم برفت از لب هیرمند پر اندیشه شد نامدار…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

اندرز کردن اسفندیار رستم را

چنین گفت با رستم اسفندیار که اکنون سر آمد مرا…

بیشتر بخوانید »
گشتاسب

رزم گشتاسب با الیاس و کشته شدن الیاس

چو خورشید شد بر سر کوه زرد نماند آن زمان…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

کشته شدن گرامى پور جاماسپ

بیامد سر سروران سپاه پسر تهم جاماسپ دستور شاه‏ نبرده…

بیشتر بخوانید »
اسفندیار

تاختن پشوتن به رویین‏دژ

شب آمد یکى آتشى برفروخت که تفّش همى آسمان را…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان پنجم کشتن اسفندیار سیمرغ را

جهانجوى پیش جهان آفرین بمالید چندى رخ اندر زمین‏ بران…

بیشتر بخوانید »