گشتاسب

گشتاسب

رسیدن گشتاسب به روم

چو گشتاسپ نزدیک دریا رسید پیاده شد و باژ خواهش…

بیشتر بخوانید »
گشتاسب

پیدا شدن زردشت و پذیرفتن گشتاسب کیش او را

چو یک چند سالان بر آمد برین درختى پدید آمد…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

گریختن ارجاسپ از کارزار

چو باز آورید آن گرانمایه کین بر اسپ زریرى بر…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان بار دوم

آگاه شدن گشتاسپ از کشته شدن لهراسب و سپاه کشیدن سوى بلخ‏

زنى بود گشتاسپ را هوشمند خردمند و ز بد زبانش…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

پاسخ دادن گشتاسپ پسر را

بفرزند پاسخ چنین داد شاه که از راستى بگذرى نیست…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

بازگشتن رستم به ایوان خود

چو رستم بدر شد ز پرده سراى زمانى همى بود…

بیشتر بخوانید »
گشتاسب

بردن دهگانى، گشتاسب را در خانه خویش

همى بود گشتاسپ دل مستمند خروشان و جوشان ز چرخ…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

نپذیرفتن گشتاسب باژ ایران ارجاسپ را

چو چندى بر آمد برین روزگار خجسته ببود اختر شهریار…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

بخشایش یافتن ترکان از اسفندیار

چو ترکان بدیدند کارجاسپ رفت همى آید از هر سوى…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان بار دوم

شکست خوردن گشتاسپ از ارجاسپ

سر انجام گشتاسپ بنمود پشت بدانگه که شد روزگارش درشت‏…

بیشتر بخوانید »