گشتاسب

گشتاسب

بردن زریر پیغام لهراسب به قیصر

پر اندیشه بنشست لهراسپ دیر بفرمود تا پیش او شد…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

آگاه یافتن اسفندیار از کشته شدن زریر

پس آگاهى آمد باسفندیار که کشته شد آن شاه نیزه‏گزار…

بیشتر بخوانید »
اسفندیار

نامه نوشتن اسفندیار به گشتاسپ و پاسخ او

دبیر جهان دیده را پیش خواند ازان چاره و جنگ…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

آغاز داستان رستم و اسفندیار

کنون خورد باید مى خوشگوار که مى بوى مشک آید…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

ستایش کردن اسفندیار نژاد خویش را

چو از رستم اسفندیار این شنید بخندید و شادان دلش…

بیشتر بخوانید »
گشتاسب

باز رفتن گشتاسب با زریر به ایران زمین و دادن لهراسب تخت ایران او را

چو برخاست قیصر بگشتاسپ گفت که پاسخ چرا ماندى در…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

رفتن اسفندیار به جنگ ارجاسپ

چو اسفندیار آن گو تهمتن خداوند اورنگ با سهم و…

بیشتر بخوانید »
اسفندیار

بازگشتن اسفندیار نزد گشتاسپ

چو آن نامه بر خواند اسفندیار ببخشید دینار و بر…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

سخن اسفندیار با مادرش کتایون

ز بلبل شنیدم یکى داستان که بر خواند از گفته…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

ستایش کردن رستم پهلوانى خود را

چنین گفت رستم باسفندیار که کردار ماند ز ما یادگار…

بیشتر بخوانید »