گشتاسب

گشتاسب

بردن دهگانى، گشتاسب را در خانه خویش

همى بود گشتاسپ دل مستمند خروشان و جوشان ز چرخ…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

نپذیرفتن گشتاسب باژ ایران ارجاسپ را

چو چندى بر آمد برین روزگار خجسته ببود اختر شهریار…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

بخشایش یافتن ترکان از اسفندیار

چو ترکان بدیدند کارجاسپ رفت همى آید از هر سوى…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان بار دوم

شکست خوردن گشتاسپ از ارجاسپ

سر انجام گشتاسپ بنمود پشت بدانگه که شد روزگارش درشت‏…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

پند دادن کتایون اسفندیار را

کتایون چو بشنید شد پر ز خشم بپیش پسر شد…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

پند دادن زال رستم را

چو بشنید دستان ز رستم سخن پر اندیشه شد جان…

بیشتر بخوانید »
گشتاسب

داستان کتایون دختر قیصر

چنان بود قیصر بدانگه براى که چون دختر او رسیدى…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

نامه نوشتن ارجاسپ گشتاسپ را

برین ایستادند ترکان چین دو تن نیز کردند زیشان گزین‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

باز آمدن گشتاسپ به بلخ

کى نامبردار فرخنده شاه سوى گاه باز آمد از رزمگاه‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان بار دوم

رفتن جاماسپ به دیدن اسفندیار

یکى مایه ور پور اسفندیار که نوش آذرش خواندى شهریار…

بیشتر بخوانید »