باب چهارم در فوايد خاموشى

باب چهارم در فوايد خاموشى

حکایت مرا شنیدن کفر او به چه کار آید

عالمی معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده لعنهم…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در فوايد خاموشى

حکایت بندگان محمود

تنی چند از بندگان محمود گفتند حسن میمندی را که…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در فوايد خاموشى

حکایت بجز آنکه تو همسایه منی

در عقد بیع سرایی متردد بود م . جهودی گفت…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در فوايد خاموشى

حکایت مرا به خیر تو امید نیست ، شر مرسان

شاعرى پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در فوايد خاموشى

حکایت که ندانى که در سرایت کیست

منجمی به خانه درآمد ، یکی مرد بیگانه را دید…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در فوايد خاموشى

حکایت تا عیب مرا به من نماید

خطیبی کریه الصوت خود را خوش آواز پنداشتی و فریاد…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در فوايد خاموشى

حکایت به تیشه کس نخراشد ز روى خارا گل

شخصى در مسجد سنجار بتطوع گفتی به ادایی که مستمعان…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در فوايد خاموشى

حکایت گر تو قرآن بدین نمط خوانی ببرى رونق مسلمانى

ناخوش آوازى به بانگ بلند قرآن همی خواند . صاحبدلی…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در فوايد خاموشى

حکایت دشمن آن به که نیکی نبیند

یکی را از دوستان گفتم : امتناع سخن گفتنم بعلت…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در فوايد خاموشى

حکایت یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه

بازرگانى را هزار دینار خسارت افتاد . پسر را گفت…

بیشتر بخوانید »