باب نهم در توبه و راه صواب

باب نهم در توبه و راه صواب

ز عهد پدر یادم آید همی

ز عهد پدر یادم آید همی که باران رحمت بر…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

یکی برد بر پادشاهی ستیز

یکی برد بر پادشاهی ستیز به دشمن سپردش که خونش…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

یکی مال مردم به تلبیس خورد

یکی مال مردم به تلبیس خورد چو برخاست لعنت بر…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

همی یادم آید ز عهد صغر

همی یادم آید ز عهد صغر که عیدی برون آمدم…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

یکی غله مرداد مه توده کرد

یکی غله مرداد مه توده کرد ز تیمار دی خاطر…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

زلیخا چو گشت از می عشق مست

زلیخا چو گشت از می عشق مست به دامان یوسف…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

غریب آمدم در سواد حبش

غریب آمدم در سواد حبش دل از دهر فارغ سر…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

الا ای که عمرت به هفتاد رفت

الا ای که عمرت به هفتاد رفت مگر خفته بودی…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

قدم پیش نه کز مَلِک بگذری

قدم پیش نه کز مَلِک بگذری که گر با زمانی…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

شبی در جوانی و طیب نعم

شبی در جوانی و طیب نعم جوانان نشستیم چندی بهم…

بیشتر بخوانید »