باب نهم در توبه و راه صواب

باب نهم در توبه و راه صواب

شبی در جوانی و طیب نعم

شبی در جوانی و طیب نعم جوانان نشستیم چندی بهم…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

پلیدی کند گربه بر جای پاک

پلیدی کند گربه بر جای پاک چو زشتش نماید بپوشد…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

کهن سالی آمد به نزد طبیب

کهن سالی آمد به نزد طبیب ز نالیدنش تا به…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

به صنعا درم طفلی اندر گذشت

به صنعا درم طفلی اندر گذشت چه گویم کز آنم…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

شبی خوابم اندر بیابان فید

شبی خوابم اندر بیابان فید فرو بست پای دویدن به…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

قضا زنده ای رگ جان برید

قضا زنده ای رگ جان برید دگر کس به مرگش…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

فرو رفت جم را یکی نازنین

فرو رفت جم را یکی نازنین کفن کرد چون کرمش…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

یکی پارسا سیرت حق پرست

یکی پارسا سیرت حق پرست فتادش یکی خشت زرین به…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

میان دو تن دشمنی بود و جنگ

میان دو تن دشمنی بود و جنگ سر از کبر…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

شبی خفته بودم به عزم سفر

شبی خفته بودم به عزم سفر پی کاروانی گرفتم سحر…

بیشتر بخوانید »