قرن چهارم هجری – 291 الی 388 شمسی

قرن چهارم هجری - 291 الی 388 شمسی

ابوالوفای بوزجانی

 از دانشمندان سده چهارم هجری است کتابی در موسیقی داشته…

بیشتر بخوانید »
قرن چهارم هجری - 291 الی 388 شمسی

ابو عبد الله محمد بن کاتب خوارزمی

از دانشمندان مشهور سده چهار هجری است . شهرت او…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه محمد کرجی

آنچه از زندگی کرجی میدانیم چندان زیاد نیست . باید…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه ابوالوفای بوزجانی

محمد بن محمد بن یحیی مشهور به ابوالوفای بوزجانی ریاضیدان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مسعود مروزی

مسعود مروزی  از شاعران اواخر قرن سوم و اوایل قرن…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه عنصری

عنصری  سرآمد سخنوران پارسی در دربار محمود و مسعود غزنوی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شیخ ابوالحسن علی بن جعفر بن سلمان خرقانی

شیخ ابوالحسن علی بن جعفر بن سلمان خرقانی « یا…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابو سعید ابوالخیر

ابو سعید ابوالخیر  از عارفان بزرگ و مشهور اواخر قرن…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه خواجه عبدالله انصاری

ابو اسماعیل عبد الله بن ابو منصور مست  النصاری  معروف…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حکیم ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی

حکیم ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی از شعرای…

بیشتر بخوانید »