جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گذشتن خسرو به جیحون

چو کى‏خسرو آمد برین روى آب ازو دور شد خورد…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

برگذشتن افراسیاب از آب زره

چو بشنید افراسیاب این سخن پشیمان شد از کرده‏هاى کهن‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم کردن کى‏خسرو بار دیگر با افراسیاب

سپیده دمان گاه بانگ خروس ز درگاه برخاست آواى کوس‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

فرستادن کى‏خسرو بندیان را با گنج نزد کاوس

ازان شاد شد شاه و بنواختشان یکایک باندازه بنشاختشان‏ در…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پناه گرفتن افراسیاب در گنگ بهشت

شب تیره چون روى زنگى سیاه کس آمد ز گستهم…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پاسخ نامه خسرو از کاوس شاه

و ز آن پس بیامد خرامان دبیر بیاورد قرطاس و…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

سپاه آراستن کى‏خسرو با افراسیاب

چو شد کار پیران ویسته بسر بجنگ دگر شاه پیروز…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

نامه افراسیاب نزدیک فغفور چین

یکى نامه نزدیک فغفور چین نبشتند با صد هزار آفرین‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پیام فرستادن کى‏خسرو نزدیک فغفور چین و شاه مکران

ز لشکر فرستادگان برگزید که گویند و دانند گفت و…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آگاه شدن افراسیاب از کشته شدن پیران و سپاه آراستن کى‏خسرو

سپهدار توران از ان سوى جاج نشسته بآرام بر تخت…

بیشتر بخوانید »