جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آمدن پشنگ نزدیک پدر، افراسیاب

بروز چهارم چو شد کار تنگ بپیش پدر شد دلاور…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پاسخ دادن کى‏خسرو، جهن را

چو از جهن پیغام بشنید شاه همى کرد خندان بدو…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رسیدن کى‏خسرو به گنگ‏دژ

سپه را بیاراست و روزى بداد ز یزدان نیکى دهش…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پیام فرستادن افراسیاب به نزدیک کى‏خسرو

بدو گفت شاه اى سر افراز مرد نه گرم آزموده…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم کى‏خسرو به افراسیاب و گرفته شدن گنگ‏دژ

شب تیره تا برزد از چرخ شید بشد کوه چون…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

بازگشتن خسرو از گنگ‏دژ به سوى سیاوشگرد

بدانگه که بیدار گردد خروس ز درگاه برخاست آواى کوس‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پاسخ فرستادن کى‏خسرو به افراسیاب

چو بشنید قارن سخنهاى نغز از ان نامور بخرد پاک…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گریختن افراسیاب از گنگ‏دژ

بایوان بر آمد پس افراسیاب پر از خون دل درد…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

بازگشتن کى‏خسرو از توران به ایران زمین

چو بودن بگنگ اندرون شد دراز بدیدار کاوسش آمد نیاز…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پاسخ فرستادن کى‏خسرو افراسیاب را

بفرمود تا قارن نیک خواه شود باز و پاسخ گزارد…

بیشتر بخوانید »