جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پناه گرفتن افراسیاب در گنگ بهشت

شب تیره چون روى زنگى سیاه کس آمد ز گستهم…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پاسخ نامه خسرو از کاوس شاه

و ز آن پس بیامد خرامان دبیر بیاورد قرطاس و…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

سپاه آراستن کى‏خسرو با افراسیاب

چو شد کار پیران ویسته بسر بجنگ دگر شاه پیروز…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

نامه افراسیاب نزدیک فغفور چین

یکى نامه نزدیک فغفور چین نبشتند با صد هزار آفرین‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پیام فرستادن کى‏خسرو نزدیک فغفور چین و شاه مکران

ز لشکر فرستادگان برگزید که گویند و دانند گفت و…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آگاه شدن افراسیاب از کشته شدن پیران و سپاه آراستن کى‏خسرو

سپهدار توران از ان سوى جاج نشسته بآرام بر تخت…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آمدن کى‏خسرو به پیش گنگ‏دژ

سیم هفته کى‏خسرو آمد بگنگ شنید آن غوغاى و آواى…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم کى‏خسرو با شاه مکران و کشته شدن شاه مکران

بیامد چو نزدیک مکران رسید ز لشکر جهان دیده‏اى برگزید…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آگاهى یافتن کى‏خسرو از آمدن افراسیاب به جنگ او

چو آگاه شد شهریار جهان ز گفتار بیدار کار آگهان‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آمدن جهن به پیام افراسیاب

دگر روز چون خور بر آمد ز راغ نهاد از…

بیشتر بخوانید »