باب دوم در اخلاق پارسايان

باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت من نگویم که طاعتم بپذیر

درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه همی مالید و…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت وقتی که خدا فراموش می کنم

پادشاهی پارسایی را دید ، گفت : هیچت از ما…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت عبدالقادر گیلانى

عبدالقادر گیلانى را رحمه الله علیه ، در حرم کعبه…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت نرود میخ آهنین بر سنگ

کاروانی در زمین یونان بزدند و ننعمت بی قیاس ببردند…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت دزدی به خانه ی پارسایی درآمد

دزدی به خانه ی پارسایی درآمد. چندان که جست چیزی…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت بنى آدم سرشت از خاک دارد

یکی از صاحبدلان زورآزمایی را دیدم . بهم برآمده و…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت چه دانند مردان که در خانه کیست

تنی چند از روندگان متفق سیاحت بودند و شریک رنج…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت سیرت اخوان صفا

بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان صفا . گفت :…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت زاهدی مهمان پادشاه شد

زاهدی مهمان پادشاه شد، چون به طعام بنشستند کمتر از…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت زشت باشد دیبقى و دیبا

آورده اند که فقیهی دختری داشت بغایت زشت ، به…

بیشتر بخوانید »