باب دوم در اخلاق پارسايان

باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت عبدالقادر گیلانى

عبدالقادر گیلانى را رحمه الله علیه ، در حرم کعبه…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت نرود میخ آهنین بر سنگ

کاروانی در زمین یونان بزدند و ننعمت بی قیاس ببردند…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت دزدی به خانه ی پارسایی درآمد

دزدی به خانه ی پارسایی درآمد. چندان که جست چیزی…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت بنى آدم سرشت از خاک دارد

یکی از صاحبدلان زورآزمایی را دیدم . بهم برآمده و…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت چه دانند مردان که در خانه کیست

تنی چند از روندگان متفق سیاحت بودند و شریک رنج…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت سیرت اخوان صفا

بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان صفا . گفت :…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت زاهدی مهمان پادشاه شد

زاهدی مهمان پادشاه شد، چون به طعام بنشستند کمتر از…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت زشت باشد دیبقى و دیبا

آورده اند که فقیهی دختری داشت بغایت زشت ، به…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت نبیند مدعى جز خویشتن را

یاد دارم که ایام طفولیت ، بسیار عبادت مى کردم…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت اى درونت برهنه از تقوا

پادشاهى به دیده ی استحقار در طایفه درویشان نظر کرد.…

بیشتر بخوانید »