پیروز

پیروز

بر تخت نشستن هرمز و ستدن تاج او را برادرش- پیروز

چو هرمز بر آمد بتخت پدر بسر بر نهاد آن…

بیشتر بخوانید »
پیروز

بر تخت نشستن پیروز و خشکى هفت سال افتادن بر زمین ایران

بیامد بتخت کیى بر نشست چنانچون بود شاه یزدان پرست‏…

بیشتر بخوانید »
پیروز

جنگ پیروز با تورانیان

چو پیروز ازان روز تنگى برست بر آرام بر تخت…

بیشتر بخوانید »
پیروز

نامه خوشنواز با پیروز

چو بشنید فرزند خاقان که شاه ز جیحون گذر کرد…

بیشتر بخوانید »
پیروز

افتادن پیروز به چاه و کشته شدن

وزین روى پر بیم دل خوشنواز چنین تا بر کنده…

بیشتر بخوانید »