بوزرجمهر

بوزرجمهر

بزم نوشین روان با موبدان و پند گفتن بزرگمهر

چنان بد که بنشست روزى بخوان بفرمود کاین موبدان را…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

بزم دوم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

دگر هفته روشن دل شهریار همى بود داننده را خواستار…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

بزم سوم نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه نشست از بر تخت…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

بزم چهارم نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

دو هفته برین نیز بگذشت شاه بپردخت روزى ز کارى…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

بزم پنجم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

برین نیز بگذشت یک هفته روز بهشتم چو بفروخت گیتى…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

بزم ششم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

برین نیز بگذشت یک هفته ماه نشست از بر تخت…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

بزم هفتم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

دگر هفته چون هور بفراخت تاج بیامد نشست از بر…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

پند دادن بزرگمهر، نوشین روان

جهاندار یک روز بنشست شاد بزرگان داننده را بار داد…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

خشم گرفتن نوشین روان بر بزرگمهر و بند فرمودنش

چنان بد که کسرى بدان روزگار برفت از مداین ز…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

گفتار اندر فرمان نوشین روان

چنین بود تا گاه نوشین روان همو بود شاه و…

بیشتر بخوانید »